Импринт

ДЕ-ИНВЕСТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Орце Николов 190/1-5
1000 Скопје, Македонија
Телефон: +389 2 3055 456
Е-пошта: info@de-invest.mk
Веб страница: www.de-invest.mk

Извршен директор
Беким Земоски

ЕДБ: 4020007149188
Матичен број: 6249540


Импринт
Заштитени права © 2006 - 2021 ДЕ-ИНВЕСТ